இவர் குடிக்கும் தண்ணீர் பிரான்சிலிருந்து வருகிறது என்றால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், உண்மைதான். பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள எவியன் என்ற நிறுவனத்தின் தண்ணீர் பாட்டில்கள் கோலிக்காக இந்தியா வருகின்றன.

LEAVE A REPLY